Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
ABC analüüs (ABC analysis)

Logistika instrument varude, klientide ja tarnijate paremaks juhtimiseks. Analüüsi eesmärgiks on selgitada välja kõige enam käivet ja kasumit andvad tooted, kõige suuremad kliendid ja olulisemad tarnijad. Ettevõtte tegevuses on oluline pöörata tähelepanu eelkõige enim müüdavatele toodetele, klientidele, kes annavad põhiosa kasumist ja tarnijatele, kellelt ostetakse suurem osa kaubast. Lihtne ja efektiivne varude juhtimise tööriist. 20/80 reegli järgi annavad 20% toodetest 80% käibest, 20% klientidest ostavad 80% kaubast ja 20% tarnijatest tarnivad 80% toodetest.


ABC kõver (ABC curve)

ABC analüüsi tulemused graafiku või diagrammina. Graafikul esindab rühm A näiteks kiiresti liikuvaid, rühm B keskmiselt ja rühm C aeglaselt liikuvaid tootegruppe.(ABC curve)- ABC analüüsi tulemused diagrammi graafiku või kõverana. ABC analüüs liigitab tooted või tootesarjad A, B ja C-gruppidesse ning kus A esindab kiireid, B keskmisi ja C aeglaseid tootegruppe. Täht D-ga tähistatakse aegunud tooteühikuid.


ABC klassifitseerimine (ABC classification)

ABC analüüsi käigus koostatakse pingeread toodetest, klientidest ja tarnijatest. Teatud kohtadesse tõmmatakse pingeridades piirid, mille järgi jaotatakse uuritav grupp A,B,C, D, E jne kategooriatesse. A- kategooria tooted ja kliendid on kõige olulisemad, kuna need annavad tavaliselt 70 – 80% käibest ja kasumist. B- rühma tooted annavad vastavalt 15 – 20% ja C – rühma tooted 5 – 10% käibest/kasumist. Üleminekupiirid ühelt kategoorialt teisele on teatud määral tinglikud ja need tuleb määrata ettevõttes kokkulepitud põhimõtete alusel. A- kategooria tooted ei tohi laost kunagi lõppeda, A- rühma kliendid peavad saama kõige paremini teeenindatud ja A- rühma tarnijad on ettevõttele kõige olulisemad tarnijad ( ABC classification)- eesmärgiga juhtida ja planeerida varusid, liigitatakse inventar vahetult pärast ABC analüüsi kolme põhigruppi.


Activity Based Costing (activity based costing)

Tekkepõhine kuluarvestus. Kulud suunatakse toimingutele ja tegevustele, mis neis tegelikult põhjustasid. ABC põhimõtte järgi peavad kulud kajastuma seal, kus tekivad tulud. Vastupidisel juhul pole võimalik teha adekvaatseid järeldusi toimingute efektiivsuse ja tulususe kohta. Kasutatakse majandus- ja logistikaarvutustes- majandusliku aktiivsuse kuluarvutlus. Kasutatakse jaotusvõrgus esinevate kulude arvestamiseks raamatupidamise- või planeerimisosakonna poolt.


ADR (1) (ADR (1))

Tuletatud prantsusekeelsest väljendist, tõlgituna “ Euroopa riikide konventsioon ohtlike kaupade rahvusvaheliseks maanteeveoks,” mis kindlustab, et ohtlike kaupade vedu toimub vastava sõidukiga, kaubad on eeskirjade kohaselt pakitud, tagatud on kaupade ohutus ümbritsevale keskkonnale ning vedu on kooskõlas kõigi teiste konventsioonis kehtestatud punktidega.


AETR kokkulepe (AETR agreement)

Euroopa riikide konventsioon, mis määratleb autojuhi/autojuhtide töö- ja puhkeaja rezhiimi rahvusvaheliste maanteevedude teostamisel. Konventsioon kehtestab kindla sõidu- ja puhketundide arvu autojuhile, kes liigub AETR-konventsiooniga ühinenud riiki või läbib seda.


Agent (Agent)

isik, kes esindab printsipaali, samas võib olla Vahendaja nii ostja kui müüja rollis. Agent tegutseb kellegi teise isiku või firma nimel ning tavaliselt on agendiga sõlmitud lepinguline kokkulepe, mis määrab agendi vastutuse ning firma/isiku esindamise ulatuse.


Agentuuri kaart (Agency card)

Üks krediitkaardi liikidest, mis väljastatakse autojuhtidele. Krediitkaart annab autojuhtidele võimaluse tankida autot reisil olles kütuse jaemüügipunktides


AGR konventsioon (AGR convention)

Rahvusvaheline konventsioon, mis hõlmab maanteede märgistamist sõidumarsruutidena- peamise osa moodustab trans-Euroopa “ E” – marsruutide süsteem.


Akrediteerimine

Akrediteerimise all mõeldakse protseduuri, kus akrediteeriv organ tõendab vormiliselt, et mingi organ või isik on pädevad midagi (kedagi) testima, kalibreerima, sertifitseerima või tõendama. Akrediteerimine tähendab ühtlasi ka sertifitseerimist läbiviiva organi pädevuse tõendamist


Allokatsioon (Allocation)

Termin, mida kasutatakse seoses jaotuse planeerimisega. Tellimused /saadetised kinnistatakse mingile kindlale veokile või marsruudile


Allvoog

Allvoog kujutab endast logistilises ahelas firma müügiturgu ehk kliente


Alternatiivne võlakonflikti lahendus (Alternative dispute resolution )

Alternatiivne lahendus võlakonfliktile. Võimalused, kuidas võlgade mitte-maksmise korral lahendada konflikt.


ANA (Article number association (ANA))

Sõltumatu mittetulunduslik organisatsioon,mis varustab standardsete numbritega kõiki vöötkoodidega märgistatud kaupu


Animo (Animo )

Euroopa arvutite andmebaasis kasutatav koodnimi elusloomade transportimisel.


AORTL (Association of Road Transport Lawyers (AORTL))

Maanteetranspordi juriidiliste probleemidega tegelev õigusassotsiatsioon.


APS (Advanced planning system (APS))

Arvuti tarkvarapakett, mis käsitleb tarneahelat tervikuna ja võimaldab teha optimeerimisotsuseid kogu ahela jaoks.


Arbitraaz (Arbitration)

Erimeelsuste lahendamine sõltumatu ja volitatud isiku - arbiteri vahendusel. Arbiteriks võib olla näiteks advokaat või kohtunik, kelle poolt tehtud otsus on siduv mõlemale osapoolele.


Arhiveerimisteenus (Archiving service )

Uus teeninduskontseptsioon, mille puhul logistikaoperaator arhiveerib kliendi dokumentatsiooni ja osutab talle dokumentatsiooni vormistamisega seotud teenuseid


Ateena konventsioon (Athens convention )

Rahvusvaheline õhuvedude konventsioon, mis käsitleb vedaja vastutust reisjate ja nende pagasi eest.


Autojuhtide tööajapiirangud EL-is

EL juhtorganite poolt on ette valmistatud ühtsed piirnormid raskeveokijuhtide sõiduaegade osas. Nii töövõtja-juhtidele kui ka omanikjuhtidele peaksid edaspidi kehtima ühesugused sõiduaegade piirangud. Tööaeg nädalas ei tohiks ületada 48h. Üksikutel nädalatel on lubatud sõiduajaks ka 60 tundi, kuid siis ei tohi nelja viimase nädala tööaegade aritmeetiline keskmine ületada 48h. Järjest võib olla rooli taga 6h, seejärel tuleb teha vähemalt 30 min vahe. Peale 9h sõitu tuleb teha vähemalt 45 min vahe. Puhkeaeg ööpäevas peab olema vähemalt 11 h ja nädalavahetusel vähemalt 24h


Automaatne ladustamis- ja otsingusüsteem (Automated storage and retrieval system (AS/RS) )

Automatiseeritud ladustamise ja otsingu süsteem. Süsteemi kasutatakse ladudes, kus kauba käsitsemine on automatiseeritud


Automatiseeritud ladu (Automated warehouse/order picking)

Ladu, kus kauba käsitsemise operatsioonid teostatakse automaatselt, ilma inimese poolse sekkumiseta. Süsteemi juhib arvuti ja toimingud teostatakse laorobotite poolt.


Avalik ladu (Public warehouse)

Avalik ladu on enamasti teenusepakkuja ladu, kes pakub laoteenuseid rohkem kui ühele kliendile. Avaliku lao operaator ei oma ladustatud kaupa ja laoettevõte on üldjuhul sõltumatu firmadest, kelle kaupu ta ladustab. Avalikud laod on enamasti suurematel logistikateenuseid pakkuvatel ettevõtetel (ekspedeerijad, vedajad, sadamaoperaatorid jne).Avaliku lao pidaja võib osutada klientidele ainult laoteenust ja lihtsamaid lisaväärtusteenuseid


AWB (Air Waybill)

Õhutranspordi saateleht.


AVL (Automatic vechile location (AVL))

Süsteem, mille abil jälgitakse veovahendi/veoühiku asukohta ning täiteastet (kas sõiduk on koormaga,ilma koormata, osaliselt koormatud).

   

23. märts 2018 01:07

Märksőna vői firma nimi

   OTSI