Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Insourcing (Insourcing)

Ettevõtte arenedes ja uute tegevuste lisandumisel väärtuahelas otsustatakse teostada kõik toimingud oma ettevõttes. Loobutakse teenuste ostmisest valdkondades, mis on lähedalt seotud ettevõtte põhitegevusega. Ettevõte valib insourcingu juhul, kui selle tulemusena saab ta toote või selle osa parema kvaliteediga, odavamalt, kiiremini, usaldusväärsemalt ja paindlikumalt kui seda teeks kolmas osapool


Integreeritud logistika

Integreeritud logistika all mõeldakse sellist logistikat, mille puhul sooritatakse ühe logistikapartneri poolt vähemalt kaks järjestikust logistilist toimingut


Intermodaalsed veod

Kombineeritud vedude liik, mille puhul kasutatakse vähemalt kaht erinevat veoviisi ning üht ja sama veoühikut. Veoprotsessis osalevad erinevad vedajad, Erinevad veodokumendid määravad kindlaks vastutuse jagunemise vedajate vahel.


IRU (IRU)

International Road Transport Union - 1948 a. Genfis asutatud Rahvusvaheline Maanteevedajate Liit, mille eesmärgiks oli tollal hajutatult tegutsenud maanteevedusid teostavate organisatsioonide ühendamine. Eestit esindab IRU-s Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsioon (ERAA). Maanteelikkluse rahvusvahelise keskorganisatsiooni tähtsaimaks ülesandeks on liikmesorganisatsioonide ühiselt vastu võetud tegevuspõhimõtete järgimine rahvusvahelise maanteeliikluse parandamiseks. IRU tegutsemise üks suuremaid saavutusi on TIR Konventsioon, mis võimaldab vähendada oluliselt tolliformaalsusi erinevate riikide vahelises liikluses.


ISO 14001 keskkonnastandard

Keskkonnastandard ISO 14001 määratleb keskkonnajuhtimise süsteemidele esitatud nõuded. Standard käsitleb selliseid valdkondi, mis on või eeldatakse, et on ettevõtte haldusalas. See ei määratle ettevõtte tarvis selliseid erilisi keskkonnakaitsenõudeid, mida oleks vaja järgida. Standard on koostatud nii, et see on kasutatav mistahes tüüpi ja mistahes suurusega ettevõttes ning oleks sobitatav väga erinevate geograafiliste, kultuuriliste ja sotsiaalsete tingimustega. Standard kohustab pidevalt parandama keskkonnakaitsetööd ettevõtes.


Isotermiline haagis/poolhaagis

Termoisolatsiooniga kinnine haagis või poolhaagis, mis säilitab teatud aja jooksul veoperioodi kestel koormaruumis püsiva temperatuuri. Külmal ajal kaitseb kaupu külma eest ja soojal ajal liigse sooja eest. Kasutatakse enamasti toiduainete, aga ka muude temperatuuritundlike kaupade veoks.

Järeltarne

Tarnija poolt soovitud ajal mitmesugustel põhjustel täitmata tarne, mille kohta antakse lubadus täita see hiljem. Ajalise viivitusega sooritatud tarne loetakse ainult sel juhul järeltarneks, kui klient on aktsepteerinud selle tarnimise hiljem


Järeltarnete osakaal

Järeltarnetega tarnitud tarneridade protsentuaalne osa mingi ajavahemiku jooksul tarnitud kõikidest tarneridadest. Järeltarnete osakaalu leidmiseks jagatakse järeltarnitud tooteridade arv kõigi mingi perioodi jooksul tarnitud tooteridade arvuga


Jaotusladu

Enamasti vaheladu suurte hulgiladude ja jaekaubanduse vahel. Piirkondlik ladu, kus on suur kauba liikumise tihedus. Jaotusladudes teostatakse igapäevaselt saadetiste konsolideerimist ja cross-dockingit


Juhita tõstuk (Automated guided vehicle (AGV) Laser guided vehicle (LGV))

Automaatika poolt juhitav laotõstuk, mis transpordib koormat ühest kohast teise. AGV orinteerub ruumis tavaliselt laseri ja peeglisüsteemide abil, selle tööd juhib arvuti.


Juhuveod

Mereveod, mis tellitakse laevaomanikelt/agentidelt kindlate kaubakoguste (enamasti vili, nafta, süsi, väetised jne) toimetamiseks ühest sadamast teise. Vahelduvad sadamad, puudub veograafik, agendid otsivad laevadele pidevalt uut lasti. Üle 75% laevatatavatest kaubakogustest teostatakse juhuvedudena.


Juurdehindlus

Hinnalisa protsentides, mis näitab kui suur osa ostuhinnast on lisatud ostuhinnale müügihinna saamiseks. Juurdehindluse arvutamiseks jagatakse müügi- ja ostuhinna vahe ostuhinnaga (KM=0)

   

23. märts 2018 02:47

Märksőna vői firma nimi

   OTSI