Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Käsikahveltõstuk

Inimjõul töötav lihtne ja kerge tõsteseade, mis on mõeldud koormate (kaubaaluste) siirdamiseks lühidistantsidel. Sageli veetakse kaasas jaotusauto furgoonis, siirdamaks kaubaaluseid autole ja autolt. Mugav ja ratsionaalne kasutada kohtades, kus aluseid pole vaja tõsta riiulitele või virna ning aluste siirdamisi on vaja teha suhteliselt vähe.


Kõrge ladu

Enamasti kaubaaluste ladu kasutatava kõrgusega 10 – 16 m, kuni kümme tavakõrgusega (1,5 - 1,7m) riiulikorrust


Külmladu

Automaatse temperatuurireguleerimisega (küte ja jahutamine) ladu, kus hoitakse temperatuuri enamasti vahemikus 6 – 8 C. Kasutatakse enamasti toiduainete säilitamiseks allajahutatud tingimustes (külmkapi reĹľiim)


Külmutusladu

Laohoone või -ruum toiduainete hoiustamiseks, kus hoitakse stabiilselt temperatuuri -18 kraadi C liha ja kalatoodete puhul ja -25 kraadi C jäätise säilitamisel


Kaaluline täiteaste

Kaaluline täiteaste on koormaruumis paikneva kauba kaalu ja koorma maksimaalselt lubatud võimaliku kaalu suhe kaaluühikutes, mida väljendatakse protsendina. 80 - 90% -list kaalulist täiteastet loetakse üldjuhul heaks täiteastmeks.


Kasutusladu (aktiivne laovaru) (Active inventory)

Materjalivarud, mida müügiks või tootmiseks pidevalt kasutatakse või mis võetakse kasutusele lühikese aja mööduses peale saabumist. Laovaru, millega rahuldatakse pidev, regulaarne nõudlus.


Kaubavoog

Kaubavoog on kaupade kogum, mida veetakse erinevate transpordivahenditega kindlas suunas lähtepunktist sihtpunkti kindla perioodi jooksul


Keskkonnaülevaade

Keskkonnaülevaade (keskkonnahinnang) on avalikkusele suunatud ülevaade EMAS süsteemi kuuluva ettevõtte keskkonnatööst. Keskkonnaülevaade peab sisaldama informatsiooni tegevuskoha keskkonnakaitse tasemest ja detailset teavet selle kohta, kuidas seatud eesmärgid on saavutatud


Keskkonnaaudit

Keskkonnaauditeerimine kujutab endast ettevõtte poolt vabatahtlikult tellitavat, selle poolt ette antud kriteeriumide alusel tehtud protseduuri. Keskkonnaaudit on suunatud põhiliselt kõrgendatud keskkonnariskiga tegevuste perioodilisele hindamisele. Keskkonnaauditeerimise all mõeldakse kirjalikult koostatud , regulaarset ja erapooletut hinnangut ettevõtte keskkonnakaitse eesmärkide teostamisele kooskõlas keskkonnapoliitika ja keskkonnatöö plaanidega. Auditeerimisega hinnatakse organisatsiooni, selle haldussüsteemi ja meetodite ning protseduuride toimimist.


Keskkonnasüsteem

Keskkonnasüsteemi (keskkonnaküsimuste haldamissüsteemi) all mõeldakse seda kindlat osa ettevõtte üldisest haldamissüsteemist, mida vajatakse keskkonnaalaste otsuste vastuvõtmiseks ja nende täideviimiseks. Siia kuuluvad organisatsiooni struktuur, vastutus, teostamine, protseduurid, meetodid ja potentsiaal


Keskkonnasüsteemi sertifitseerimine

Keskkonnasüsteeme sertifitseerides annab sertifitseeriv organ kirjaliku kinnituse (sertifikaadi) selle kohta, et kõnealune keskkonnasüsteem täidab teatud standardi nõudeid. Selleks, et sertifikaat sobiks otse EMAS süsteemi, peab sertifitseeriv organ olema tunnistatud pädevaks. Lisaks sellele peab olema standard, mille järgi sertifitseeritakse, kiidetud heaks Euroopa Komisjoni poolt


Klienditeenindus (Customer service)

Klienditeenindust käsitletakse enamasti kui teatud tegevust, mida organisatsioon pakub oma klientidele. Samas aga käsitletakse klienditeenindust ka kui teatud abinõude ja toimingute kompleksi. Viimasel ajal käsitletakse klienditeenindust peamiselt kui teatud standardit logistiliste tegevuste soovitud kvaliteeditaseme saavutamiseks


Klientide segmenteerimine

Klientide segmenteerimisega püütakse eraldada suure käibega/kasumiga tähtsad kliendid vähemtähtsatest. ABC-analüüsi abil identifitseeritakse ettevõtte kõige tähtsamad kliendid, kes annavad ettevõttele põhiosa käibest ja kasumist. Selleks, et saada ABC- analüüsi abil adekvaatsed tulemused, on vaja sageli teostada kliendikohased omahinna arvutused. Erineva tähtsusega klientidele pakutakse sageli erinevaid teenindustasemeid


Kogukulude analüüs

Analüüsi eesmärgiks on leida kõik logistiliste tegevuste ja nende alternatiividega seotud kulud. Erinevaid alternatiive võrreldakse ja lõpuks valitakse selline, mis tervikut silmas pidades põhjustab kõige vähem kulutusi. Kogukulude analüüs võib olla ka hea viis, leidmaks suurimad potentsiaalid tegevuste muutmisel efektiivsemaks ja kulude vähendamiseks


Kolmas osapool logistikas (Third Party Logistics)

Ettevõte, kes teostab logistilises ahelas erinevaid logistilisi funktsioone, ilma selleta, et talle läheks üle omandiõigus kaubale. Kolmanda osapoole all mõeldakse üldjuhul ettevõtet, kes suudab pakkuda integreeritud logistilisi teenuseid


Kombineeritud veod

Vedude liik, mille puhul kasutatakse kaht või enamat veoviisi. Kaup on kogu veoprotsessi käigus ühes kaubaruumis (veoühikus). Kaupa ei laadita vahepeal maha ega panda koormasse eraldatud osadena. Veoühik (treiler, konteiner jne.) laaditakse ümber teisele veovahendile, kusjuures muutuda võib veoviis.


Komplekteerimistõstuk

Komplekteerimistõstukid on tõsteseadmed, mida kasutatakse ladudes tükikauba komplekteerimiseks. Tõstuki abil on komplekteerimistöö teostamine efektiivne, mugav ja ohutu. Tõstuk on varustatud konsooliga, millele kinnitatakse komplekteerimisleht. Toodetakse madalkomplekteerimistõstukeid (1-2 riiulikorrus), keskmiste kõrguste komplekteerimistõstukeid (2-4 riiulikorrus) ja kõrgkomplekteerimistõstukeid (2 - 8 riiulikorrus).


Konossement (Bill of Lading)

Konossement (Bill of Lading) on laevaomaniku poolt antud tunnistus kauba vastuvõtmise kohta. Sellega kaasneb kohustus toimetada kaup sihtsadamasse.Kuna konossement esindab kaupa ja selle omandiõigust, on laevaomanikul kohustus loovutada kaup sihtsadamas konossemendi seaduslikule omanikule.


Konsignatsiooni (komisjoni) ladu

Müüja ladustab temale kuuluvad tooted ostja ruumides ostja vastutusel. Müüja tagab kaupade pideva olemasolu kokkulepitud kogustes ja esitab arveid vastavalt toodete kasutamisele/müügile.


Konsolideerimine (ühitamine)

Erinevatelt saatjatelt saabunud saadetiste liitmine üheks saadetiseks nende edasisaatmiseks ühe veoga ja ühe veovahendiga/veoühikuga kliendile või koostööpartnerile (teise terminali) Sorteerimisterminalide igapäevane töö


Konteiner (Container)

Konteiner on vedudeks kohaldatav kindlakujuline suletav veoühik, mida on võimalk toimetada ilma kauba vahepealse käsitlemiseta saatjalt vastuvõtjale. Mõõtmete, ehituse ja kasutatud materjalide järgi on kasutusel palju erinevaid konteinereid. ISO standardi soovituste järgi on konteinerid standardiseeritud mõõtudelt ja kujult, kaaluliselt, tugevusnäitajatelt, ehituslikult ja otstarbe järgi.


Konteinerite mõõtmed

Kasutusel on peamiselt kaks erinevate mõõtmetega konteineritüüpi: 20`konteiner ja 40`konteiner. 20`konteineri kasulik pikkus on üldjuhul 5.9 m, 40`konteineri kasulik pikkus 12.04 m.Konteinerite kasulik laius on 2.32 m. 20`konteinerisse on võimalik paigutada ühes kihis 10 FIN või 11 EUR kaubaalust, 40`konteinerisse aga 22 FIN või 25 EUR kaubaalust. Konteinerite kasulik kõrgus on 2.35 m.


Konteinerveod

Konteinerid võeti veonduses esmakordselt kasutusele 1950 a. seoses rahvusvaheliste kaubavedude arenguga. Eesmärgiks on vähendada kaupade käsitlemis- ja veokulusid. Kasutusel on palju erinevaid konteinerite tüüpe. Eriti hoogne on olnud konteinervedude areng viimastel aastatel. Konteinervedude mahud on kasvanud viimaste aastate jooksul ca 10% aastas. Konteinerid on kavandatud korduvvedudeks ja need on käsitletavad tõsteseadmete ja erinevate mehhanismide abil.


Konventsionaalne ladu

Kaubaluse riiulitega traditsiooniline ladu. Riiulitel võivad olla seejuures erinevad kõrgused ja vahekoridoridel erinevad laiused. Konventsionaalne ladu madalate riiulitega on parim lahendus juhul, kui on vaja ladustada palju erinevat kaupa eri tüüpi kaubaalustel. Tavapärane ladu võimaldab 100% -lise otsese ja kiire ligipääsu kõigile kaupadele.


Kullerveod

Väikesaadetiste kiirveod, millega koos teostatakse üldjuhul ka saadetiste kokku- ja laialivedu. Kullervedusid teostavad ettevõtted hoiavad enamasti kogu veoahela uksest ukseni oma kontrolli all. Kullerveod on viimastel aastatel väga kiiresti arenenud vedude liik, kusjuures veomahtude kasv on toimunud peamiselt lennuveoekspedeerijate ja posti arvel.


Kvaliteet logistikas

Kvaliteetselt sooritatud logistiliste toimingute all võib mõista üldjuhul nende toimingute sooritamist viisil, millega on tagatud klientide rahulolu, toimingud on sooritatud efektiivselt ja partneritele on antud logistilises ahelas võimalus sooritada oma tegevused õigeaegselt ja kokkulepitud viisil. Kvaliteediga on seotud alati vajadus parandada pidevalt toodete ja teenuste taset, kvaliteeti hinnatakse üha rohkem selle põhjal kui efektiivselt on saavutatud tulemuslikkus

   

20. veebruar 2018 15:51

Märksőna vői firma nimi

   OTSI