Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Müügikate

Müügi- ja ostuhinna vahe rahalises väljenduses. Arvutatakse eraldi toote, tooterühma või kogu lao kohta


Müügimarginal (Sales marginal)

Hinnalisa protsentides, mis näitab müügikatte suhet müügihinda ehk kui suure osa müügihinnast moodustab müügikate. Müügimarginali saamiseks jagatakse müügi- ja ostuhinna vahe ehk müügikate müügihinnaga (KM=0)


Madala lao tehnoloogia

Laotehnoloogia, mille korral kasutatakse suhteliselt madalaid kaubaaluste laoriiuleid. Riiulite kõrgus on tavaliselt 6,0 - 8,0m ja vahekoridoride laius 2,7 - 3,5m


Mahuline täiteaste

Mahuline täiteaste on koormaruumis paikneva kauba ruumala ja koormaruumi ruumala suhe mahuühikutes mida väljendatakse üldjuhul protsendina. Täiteaste näitab, kui suur osa veovahendi või veoühiku koormaruumist kubatuurist on täidetud kaubaga. 75 - 80% -list mahulist täiteastet loetakse üldjuhul heaks täiteastmeks.


Materiaalne ressurss

Materiaalsete ressursside all mõeldakse töö objekte, nagu tooraine, pooltooted, komplekteeritavad tooted, kütus, tagavaraosad, tootmisjäätmed jne.


Materjalivoog

Materjalivoogusid määratletakse kui liikumises olevaid materiaalseid ressursse nagu, tooraine, pooltooted ja valmistoodang, mille juures kasutatakse logistilisi operatsioone ehk funktsioone.Materjalivoog on toodang (kauba kujul), millele lisatakse erinevaid logistilisi või tehnoloogilisi operatsioone teatud ajaliste intervallide järel. Materjalivoog muutub teatud kindlal ajahetkel (näit. peatumisel laos) materjali varuks.


Mini-load laosüsteem

Mini-load süsteemi puhul võetakse hoiuühik, milleks on üldjuhul plastikust konteiner, riiuli hoiukohalt arvuti poolt juhitava riiuliliftiga. Peale hoiukohalt võtmist viiakse hoiuühik töökohale või asetatakse konveierile, millega toimetatakse see edasi komplekteerija juurde. Mini-load süsteem võimaldab loobuda pikkadest komplekteerimisteekondadest ja aeganõudvatest tõstetest. Puudusteks on kõrge maksumus ja piiratud tootlikkus


Multimodaalsed veod

Kombineeritud vedude liik, mille puhul kasutatakse vähemalt kaht erinevat veoviisi, ühte ja sama veoühikut ja ühte veodokumenti. Üks vedaja vastutab kogu veo eest

Nõudlusahela haldamine (Demand Chain Management (DCM))

Infovoogude koordineeritud juhtimine kogu väärtusahela ulatuses alates lõpptarbijatest kuni toorainete tarnijateni. Nõudlusahelas vahendatakse informatsiooni nõudluse ja klientide tarbimiskäitumise kohta. Nõudlusahel sisaldab logistilise ahela kõiki osapooli (lõpptarbijad, sisemised kliendid, müük, jaotus, tootmine ja toorainete tarnijad). Nõudlusahela haldamine rõhutab ahela tegutsemispõhimõtteid, mis lähtuvad tarbijate soovidest ja vajadustest


Nõuete spetsifikatsioon

Detailne kirjalik spetsifikatsioon teenuste ostmiseks, millest ilmneb soovitud tulemus ja/või teenuste soovitud kvaliteeditase, informatsioon töömeetoditest ja seadmetest, ajastamisest jne.


Neljas osapool logistikas (Fourth Party Logistics)

Ettevõte, kes organiseerib logistilises ahelas kõikide logistiliste toimingute sooritamise. Klient annab neljandale osapoolele üle nii logistika juhtimise kui ka füüsiliste toimingute teostamise. Enamasti teostab neljas osapool logistika juhtimise ise, füüsilise logistika toimingute sooritamine ostetakse logistika teenindusettevõtetelt


NRT (Netoregistertonn)

Väljendab laeva lastiruumide mahutavust.

Open-book koostööpõhimõte (Open book)

Koostööpõhimõte, mille järgi teenuste ostja pühendab partneri väga sügavale oma äriprotsessi, mille käigus saab partner hulgaliselt konfidentsiaalset teavet kliendi äritegevuse kohta. Teenusepakkuja omakorda avab partnerile oma kulustruktuuri, kulude suuruse ja kasumimarginali. Usalduslik ja pikemaks perioodiks planeeritav partnership suhe pole võimalik ilma sellise vastastikuse usalduseta.


Operatiivne juhtimine logistikas

Operatiivne juhtimine toimub igapäevase töö tasandil. See tähendab igapäevase töö korraldamist vastavuses strateegia ja taktika poolt määratletud põhimõtete ja tegutsemismudelitega. Operatiivne juhtimine hõlmab näiteks ostutellimuste tegemist, klientide tellimuste käsitlemist, transpordi tellimist, ressursside juhtimist lao igapäevase töö korraldamisel, veoühikute ja veovahendite liikumise korraldamist ja jälgimist jne.


Osaoptimeerimine

Osaoptimeerimisel optimeeritakse üksikuid tegevusi ja protsesse terviku asemel Osaoptimeerimise vältimiseks on tähtis saada ettevõtte toimingud ja protsessid ehk kogu tegevus ühesuunaliseks, ehk suunata need ühiste eesmärkide saavutamisele. Eesmärkideks on ettevõtte kogukulude optimeerimine, teenindustaseme tõstmine ja nende kaudu ettevõtte rentaabluse ja konkurentsivõime parandamine Ettevõtte erinevad allüksused optimeerivad sageli oma tegevused, arvestamata teiste allüksuste taotlusi ja eesmärke. Sellisel juhul on ettevõtte eri allüksuste tegevus ja taotlused suunatud erinevalt, mis vähendab tervikuna ettevõtte rentaablust ja konkurentsivõimet.


Ostukulud

Kulud, mis on seotud ostutööga ja põhjustatud hangete ja ostude poolt. Ostukulude hulka kuuluvad ka tellimiskulud, mis moodustavad ühe osa ostukuludest. Lisaks tellimiskuludele kuuluvad ostukulude hulka hanke- ja ostulepingute tegemise kulud, samuti muud igapäevase ostutööga seotud kulud


Outsourcing (Outsourcing)

Outsourcingu all mõeldakse ettevõtte poolt teostatud toimingu eraldamist muudest toimingutest ja selle määratlemist eriliseks vajaduseks, mille rahuldab väljaspool ettevõtet olev teenuste osutaja/tarnija. Outsourcing tähendab firma põhitegevust toetavate teenuste sisseostmist. Outsourcingu puhul delegeerib organisatsioon mõne oma toimingu või protsessi juhtimise ja/või täideviimise sellealase teenuse pakkujale


Out-tasking (tellimusteenuse ostmine) (Out-tasking)

Tellimusteenuste ostmine. Tellimusteenuse all mõeldakse olukorda, kus teenust ostev ettevõte lepib kokku ühekordse / kitsas valdkonnas osutatava teenuse tellimise teenusepakkujalt. Out-taskingi abil aga püütakse üldjuhul leida lahendusi esinevatele probleemidele või vajadustele. Out-taskingi puhul ei arendata üldjuhul pikaajalisi koostöösuhteid.

Pöördkahvliga tõstuk

Tõstuk, mida kasutatakse kõrgete ladude kitsastes vahekoridorides (1,7m). Tõstuk sõidab vahekoridoris ilma risti pööramata, kaup paigutatakse hoiukohale tõstuki kahvleid pöörates. Tõstuki suunamine kitsas koridoris toimub siinide abil, mis on kinnitatud riiulipostide ette või induktsiooni teel. Tõstukid on valmistatud arvestusega, et koormusi tuleb tõsta kuni 8 – 9 riiulikorrusele. Selleks, et suures kõrguses oleks kauba paigutamine ja haaramine võimalik, on pöördkahveltõstukid varustatud videokaamerate ja monitoridega. Ka kuuluvad tõstuki põhivarustuse hulka erinevad turvaseadmed


Paindlikkus logistikas

Ettevõtte võime tegutseda vastavalt klientide ja partnerite poolt soovitud ja oodatud tegutsemistingimustele. Paindlikkus võib väljenduda näiteks klientide ja koostööpartnerite erisoovide arvestamises toimingute teostamise protseduuride muutmisel ja toimingute teostamisel kiiremini kui tavaliselt


Pakkumisahela (tarneahela) haldamine (Supply Chain Management (SCM))

Logistika tähtsust rõhutav lähenemisviis, mille korral materjali- ja infovoogusid koordineeritakse kogu väärtusahela ulatuses alates tooraineallikatest kuni lõpptarbijateni. Eesmärgiks on tõhus tegutsemine kogu väärtusahela ulatuses, kõrvaldades liigseid vaheetappe ja toiminguid ning muutes võimalikuks materjalide liikumise ilma asjatu vaheladustamiseta


Parim võimalik tehnika (Best Available Technique)

Parima võimaliku tehnika all mõeldakse selliseid võimalikult efektiivseid ja arenenud, tehniliselt ja majanduslikult teostamiskõlbulikke tootmis- ja puhastusmeetodeid, nende haldamis- ja jälgimissüsteeme ning muid abinõusid, mille kasutamisega võib hoida ära keskkonna kahjustamise või võib seda efektiivselt vähendada. Parim võimalik tehnika on EL -is 1996 aastal kasutusele võetud termin, mis hõlmab nii tootmise planeerimist, käitamist, hooldust, seiresüsteemi korraldust kui ka seadmestikku ja selles toimuvat tehnoloogilist protsessi


Partnership (Partnership)

Teenuseid/kaupu ostva ja neid pakkuva ettevõtte vaheline vabatahtlik ja pikka aega kestev koostöö, mille üheks eesmärgiks on ühine pürgimus arendada tegevusi ja protsesse. Partnership suhete korral täiendavad ettevõtted teineteist ja kumbki ettevõte võib keskenduda oma põhitegevusele. Partnership loob osapooltele eeliseid, mida kumbki omaette tegutsedes ei suudaks saavutada


Paternoster laosüsteem

Poolautomaatne kinnine laosüsteem, mis on mõeldud väikesemahuliste ja suhteliselt kergete toodete ladustamiseks. Paternosteri puhul on riiulid kinnitatud kandevketile. Juhtimisseade toob soovitud riiuli lühimat teed pidi kasutaja juurde. Süsteemi liikuma hakkamine ja peatumine toimuvad pehmelt. Paternoster-süsteem sobib hästi ühitamaks ladustamist muude tegevustega, näiteks tootmisega. Puuduseks on suhteliselt kõrge hind ja piiratud tootlikkus.


Peenkaubariiul

Tavaline avatud riiul kõrgusega enamasti 2,0-2,3m ja sügavusega 0,3-0,6m. Peenkaubariiulid võivad olla ka kõrgemad ja ulatuda läbi kahe kuni kolme korruse. Kasutatakse enamasti juhtudel, kui ühe toote laoseisu maht ruumalaühikutes on vähem kui 0,5 kuupmeetrit.


Pooltoodang

Pooltoodang on selline toodang, mis on lõpetamata ühe ettevõtte piires. Pooltoodang kuulub sama ettevõtte piires edasisele töötlemisele või kasutamisele koostamise käigus.


POS (Point Of Sales (POS))

Kassaterminali informatsiooni kasutamisel põhinev planeerimine, paikkapidavad ennustused ja nende vahetamine osapoolte vahel ning muutustele tundlikult ja operatiivselt reageeriv täiendamine. Pürgimuseks on saada jätkuv materjalivoog ilma asjatute seisakute ja hilinemisteta


Privaatladu (Private warehouse)

Privaatlaos opereerib kauba ja lao omanik/rentnik ja ladu on allutatud tema täielikule kontrollile. Kui ladustatavad kogused on suured ja käsitsemise mahud ühtlased, on privaatladu sageli kõige ökonoomsem alternatiiv. Puuduseks on see, et privaatlao pidaja kannab pidevalt suurt püsikulude koormat.


Puhverladu

Tooraine varujate ja tehaste vaheline tooraine/materjali vaheladu, mille ülesandeks on tagada katkematu tootmine või tarbimine ebarütmilise varustamise korral või ka rütmilise varustamise korral, kui kaubakogused on väga suured. Ka tehase vaheladu erinevate tootmisüksuste vahel, kus toimub suurte tooraine ja materjalikoguste ladustamine tootmise ootel.


Puudumiskulud

Logistikakulud, mis on põhjustatud logistika ebarahuldavast juhtimisest ja/või ebapiisavast tarnekindlusest. Tootmises on puudumiskulud materjalide puudumisega seotud kulud, mis ilmnevad tootmise häirete ja seiskumisena. Kaubanduses on puudumiskulud valmistoodete puudumise poolt põhjustatud kulud, mis ilmnevad kaotatud müügina ja marketingiolukorra halvenemisena. Halvemal juhul võib kaasneda toodete puudumisega tellimuste või isegi klientide kaotamine

   

20. veebruar 2018 15:48

Märksőna vői firma nimi

   OTSI