Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Rätsepatöö (Tayloring)

Kliendile individualiseeritud lisaväärtusteenuste osutamine. Lisaväärtusteenused viiakse kokkusobivaiks klientide nõudmiste ja vajadustega. Individualiseeritud lähenemine klientide erinevate vajaduste rahuldamisel eeldab massilist rätsepatööd.


Rööpmelaius

Erinevates Euroopa riikides kasutatakse kolme erinevat raudteerööbaste vahelist kaugust. 1520 mm - Eesti, Läti, Leedu, Soome, Venemaa ja muud endised NL riigid. 1676 mm - Hispaania ja Portugal. 1435 mm - kõik muud Euroopa riigid. Erinevate rööpmelaiuste kasutamine on tõsiseks takistuseks raudteevedude arengul Euroopas. Arvestataval määral suurenevad raudteevedude kulud seoses vagunite telikute vahetusega piirijaamades või kauba ümberlaadimisega ühelt raudteevagunilt teisele. Sellega kaasneb ka täiendav ajakulu, mis koos veokuluga muudavad raudteeveod maanteevedudega võrreldes vähem konkurentsivõimelisemaks.


Rahvusvaheliste autovedude litsents

Rahvusvaheliste autovedudega tegelemiseks vajab Eesti ettevõtja litsentsi, mida väljastab Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium. Litsentsi taotlemiseks vajalikud toimingud ja nõuded määrab kindlaks Autoveoseadus.


Registertonn

Mahumõõt(!!!) merevedudel.
1 RT = 100 kuupjalga = 2,83 kuupmeetrit


Rentaablus (kapitali tootlikkus)

Rentaablus kujutab endast ettevõtte võimet saada seotud ressursside/varade abil aja jooksul juurde uusi ressursse/varasid. Rentaabluse suhtelistest näituritest on enam kasutatavam kapitali tootlikkus (ROI = Return On Investment) ja varade tootlikkus (ROA= Return On Assets)


Reserveeritud ladu (Allocated stock )

Osa laovarust, mis on reserveeritud väljastamiseks kindlale kliendile ja laost veel füüsiliselt väljastamata


Reservladu (Anticipation stock )

Kauba (materjali) kogus laos, mida hoitakse hooajalisusest tingitud kõikumiste kompenseerimiseks või korrapäratu tootmise ja puudulike tootmisvõimsuste tõttu tekkida võiva defitsiidi vältimiseks


Riiulilift

Riiulilifti tööl on analoogia kõrgkomplekteerimistõstukiga. Lifti juhtpuldis istub laotöötaja ja liigub liftiseadmega piki koridori ja riiulikorruste vahel. Lifti liikumise kiirus võrreldes tõstukiga on mitu korda suurem, mistõttu on ka tootlikkus komplekteerimisel suur. Peenkaubariiulite liftid on enamasti 11m kõrged.


Ringlemisprotsess

Ringlemisprotsessi põhimõtted tähendavad praktikas seda, et luuakse osaliselt vastupidine tootmissüsteem - toorainete kasutamist korvatakse osaliselt utiliseeritud toorainega. Traditsioonilised tooraineallikad kompenseeritakse osaliselt materjalidega, mida on varem peetud jäätmeteks, kuid mida nüüd üha suurenevates kogustes kogutakse ja taaskasutatakse


Ringlemissagedus (füüsiline)

Füüsilise ringlemisageduse all mõeldakse konkreetse toote või kitsama tooterühma ostu- ja müügikordade arvu aasta jooksul. Selle leidmiseks jagatakse mingi toote müük aasta jooksul (tk) selle toote keskmise laoseisuga (tk). Iseloomustab lao tõelist, kaubakogustega määratud ringlemissagedust


Ringlemissagedus rahaline (käibesagedus)

Ringlemisageduse all mõeldakse lao keskmise väärtuse (ostuhindades) käibekordade arvu aasta jooksul. Ringlemissagedus näitab tinglikult, mitu korda ostetakse ladu täis ja müüakse aasta jooksul tühjaks rahalises väljenduses. Ringlemissageduse arvutamiseks jagatakse aasta müük ostuhindades (KM=0) lao keskmise väärtusega ostuhindades. Rahaline ringlemissagedus on oluline logistika- ja müügitöö efektiivsuse näitaja, mis iseloomustab laoga seotud kapitali ringlemissagedust

Sügavlaadimine

Laotehnoloogia, mille puhul kaubaalused on paigutatud spetsiaalsete riiulite tugisiinidele. Tõstuk sõidab kaubaaluse paigutamiseks ja äratoomiseks riiulivahesse. Virnastamisega analoogiline ladustamise viis, peamise erinevusega, et pealmised alused ei rõhu alumistele, vaid toetuvad riiulikonstruktsiooni siinidele


Saabumisteatis (Arrival notification form (ANF) )

Teatis kauba vastuvõtjale kauba saabumisest.


Segmenteeritud veod

Vedude liik, mille puhul kasutatakse vähemalt kaht erinevat veoviisi. Üks vedaja korraldab kogu veo ja võtab vastutuse ainult veo selle osa eest, mida ta ise teostab.


Sertifitseerimine

Sertifitseerimise all mõeldakse protseduuri, mille korral annab sõltumatu organ kirjaliku kinnituse selle kohta, et kindel toode, protseduur või teenus on kooskõlas määratletud nõudmistega.


Siirdamistõstuk

Tõstuk, mis on mõeldud koormate (kaubaaluste) siirdamiseks lühidistantsidel. Mugav ja ratsionaalne kasutada kohtades, kus on vaja teostada sagedasi kaubaaluste siirdamisi, kuid siirdamisteekonnad ei ole pikad. Sobib hästi kasutamiseks kauba laadimiseks jaotusautole või jaotusautolt maha, samuti kaupluse ruumides kauba toimetamiseks laoruumist müügisaali. Tänu suhteliselt väikesele kaalule sobib kaasaveoks jaotusauto furgoonis.


Siirderiiulite tehnoloogia

Laotehnoloogia, mille puhul liiguvad peenkauba- või kaubaaluste riiulid põrandasse/põrandale paigutatud siinidel. Kaubaaluste riiuleid liigutatakse elektriajamite abil, peenkaubariiuleid üldjuhul käsiajamite abil


Sisemine koostöö

Koostöö ühe ettevõtte piires ettevõtte allüksuste ja nende töötajate vahel. Allüksused, kes on otsesidemetes klientide või tarnijatega (müügi- ja ostuosakonnad) ja on enamasti nn sisemisteks klientideks ettevõtte muudele allüksustele


Soe ladu

Köetav ladu, kus hoitakse aastaringselt suhteliselt stabiilne temperatuur (tavaliselt
14 – 18 C)"


Sortimendi haldamine (sortimendi optimeerimine)

Pidev töö tootesortimendiga, mille käigus teostatakse perioodiliselt ABC-analüüsi. Jälgitakse ka üksikute toodete müügikatteid ja -marginale ning ühe toote müügi lõpetamise võimalikku mõju muude toodete müügile. Sortimendi haldamine on seotud kompromissi leidmisega toodete sortimendi ja müügikäibe vahel


Sortimendi piiramine

Tõhus logistika tööriist, mille abil püütakse läbimõeldud tegutsemise kaudu vähendada laos/tootmises erinevate tooteartiklite arvu peamiselt seisvate ja väheliikuvate toodete arvel. Sortimendi piiramise eesmärgiks on vähendada laoga seotud kapitali. Sortimendi piiramine ei tohi tuua endaga kaasa käibe vähenemist


Spetsiaalriiul

Teatud erigabariidiliste kaupade (vardad, profiilid, kaablid jms) hoiustamiseks kasutav erikonstruktsiooniga riiul. Üldjuhul ei sisalda tootjate kataloogid selliseid riiuleid ja need valmistatakse eritellimuse alusel


Standardaeg

Logistilise toimingu (te) teostamiseks kuluv keskmine aeg, mis on saadud paljude mõõtmiste/uuringute tulemusel erinevates ettevõtetes. Standardaegu võib üldjuhul võtta teatud täpsusastmega aluseks arvutuste tegemisel näiteks tööjõuvajaduse planeerimisel


Strateegiline juhtimine logistikas

Strateegilise juhtimise all mõeldakse eelkõige logistika juhtimist sellisel tasamdil, kus otsuseid langetatakse harva ja pikaks perioodiks. Strateegiliste otsuste mõju ja tähtsus on väga suured. Strateegilise juhtimise valdkondadeks on näiteks tarneahelate simuleerimine ja modelleerimine, erinevate logistiliste alternatiivide püstitamine ja lahendamine, veoviiside valik, operatiivsete tegutsemismudelite ja infosüsteemide arendamine, outsourcing jne


Suurlinnalogistika (Citylogistics)

Suurlinnalogistika all mõistetakse süsteemi, mille kaudu toimub suurlinnades tellimus- ja kaubavoogude koordineeritud ühendamine. Sama piirkonna kaubad veetakse kohale võimalikult väikese arvu jaotusautodega. Seeläbi vähendatakse keskkonna saastatust, väheneb veokite arv linnaliikluses ning läbi tekkinud sünergia saavutatakse majanduslik efekt.

 

   

23. märts 2018 01:10

Märksőna vői firma nimi

   OTSI