Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
Täiskindlustus (All Risks Cover)

Kõige ulatuslikuma riskikattega kindlustus, mis katab kõik riskid, va individuaalsed riskid, mis on jäetud väljaspoole kompenseerimispiiri.


Tõstuk

Tõstuki all mõistetakse oma jõuallika abil vabalt liikuvat lähisiirdamisseadet, mis on mõeldud koormate vedamiseks, lükkamiseks, tõstmiseks või virnastamiseks. Toodetakse kümneid erinevaid tõstukimudeleid. Tõstukite tõstevõimed on vahemikus 0,5 – 42 t. Jõuallikana kasutatakse tõstukitel diisel-, bensiini-, gaasi- ja elektrimootoreid


Tõstuki sõidukõrgus

Tõstuki kõrgeim punkt, kui kaup on tõstukil transpordiasendis. Seda on vaja pidada silmas koridoride ja ukseavade läbimisel


Tõstuki tõstekõrgus

Tõstekahvlite suurim võimalik kõrgus meetrites, milleni on tõstuk võimeline pidevalt töötades vabalt koormusi tõstma


Tõstuki vabatõste

Tõstekõrgus põrandast, mille juures tõstuki masti kõrgus ei suurene enne kui tõstekahvlid on jõudnud masti tippu


Taktikaline juhtimine logistikas

Taktikalise juhtimise all mõeldakse logistika juhtimist tasandil, kus otsuseid langetatakse peamiselt tegevuste ja protsesside optimeerimise ja efektiivsuse suurendamise eesmärgil. Taktikalise juhtimise valdkondadeks on tegevuste ja protsesside optimeerimine tarneahelas, optimaalsete veomarsruutide leidmine, reservlao suurus, tootesortimendi haldamine ja optimeerimine, lao ringlemissageduse parandamine, läbimisaja lühendamine, kulude analüüs ja abinõude väljatöötamine kulude vähendamiseks, optimaalsete ostukoguste leidmine jne.


Tarneahel (tarnekett) (Supply Chain)

Tarneahela all mõeldakse sellist materjalide ja info, teenuste ja raha liikumise ahelat, kus toorainet, materjale, pooltooteid ja valmistoodangut tarnitakse toorainehankijatest kuni turgude ja lõpptarbijateni


Tasuvusaste

Tasuvusaste kirjeldab kapitali tootlikkust. Tasuvuastme saamiseks korrutatakse keskmine müügimarginal lao rahalise ringlemissagedusega. Tasuvusastet väljendatakse protsentides. Kapitali tootlikkuse rahuldava taseme eeldusena peaks tasuvusaste olema suurem kui 100%.


Teatis (Advise note)

Dokument, mis kirjeldab kaupade omadusi, annab informatsiooni kaupade , nende saatja ja saaja kohta.


Teenus

Teenust käsitletakse kui tegevust, mis on seotud väärtuste vahendamisega ja suunatud vajaduste rahuldamisele ning millega ei kaasne materjalide ja kaupade omandiõiguse üleminek.Teenuste osutamine suurendab üldjuhul materjalide ja kaupade ümberpaigutamise käigus nende väärtust ja kasulikkust või loob muul viisil lisaväärtust


Tekkepõhine kuluarvestus ja -analüüs (Activity Based Costing (ABC))

Kulud suunatakse toimingutele ja tegevustele, mis neid tegelikult põhjustasid. ABC põhimõtte järgi peavad kulud kajastuma seal, kus tekivad tulud. Vastupidisel juhul pole võimalik teha adekvaatseid järeldusi toimingute efektiivsuse ja tulususe kohta. Kasutatakse majandus- ja logistikaarvutustes- majandusliku aktiivsuse kuluarvutlus. Kasutatakse jaotusvõrgus esinevate kulude arvestamiseks raamatupidamise- või planeerimisosakonna poolt.

Kuluarvestuse kontseptsioon, mille korral tehakse kindlaks, millised toimingud kulusid tekitasid ja kui palju tekitasid. Kulusid jaotatakse ja suunatakse kasutades selliseid kulujuhte, mille abil on võimalik saada võimalikult tegelikkusele vastavad toimingute ja teenuste omahinnad. Tekkepõhise kuluarvestuse ja -analüüsi teostamine on üldjuhul eelduseks logistiliste toimingute ja protsesside efektiivsuse suurendamisel


Teleskooptõstuk

Tõstuk, mis töötab kõrgete ladude kitsastes (1,5 m) vahekoridorides. Teleskooptõstukid täidavad laos samu funktsioone, mis pöördkahveltõstukid – aluste paigutamine hoiukohtadele ja võtmine riiulikohalt. Teleskooptõstukil on tõstekahvlite asemel spetsiaalne seade, mille liugkahvlid liiguvad mõlemale poole, asetades ja võttes aluseid kaubaga. Teleskooptõstuk ei saa võtta alust põrandakohalt ja asetada põrandale. Sellega on võimalik asetada kaubaalus selleks ette nähtud platvormile, kust võetakse see tavalise tõstukiga, millel on tõstekahvlid


Tenthaagis/poolhagis

Tenthaagis /poolhaagis Pulmanhaagis, või -poolhaagis, mille raamistikku katab veekindel kate. Teeb võimalikuks küljelt laadimise. Puuduseks on lasti säilivuse osaline sõltuvus ilmastikuoludest. Enamkasutatav poolhaagise tüüp.


Teostusvõime

Objekti (ettevõtte) võime saavutada teatud aja jooksul soovitud tulemusi. Kui objekti teostusvõimet võrreldakse konkurentide omaga, räägitakse konkurentsivõimest. Teostusvõimet võib väljendada nii majanduslike kui ka mittemajanduslike tunnusarvudega, nagu tootlikkus, efektiivsus, paindlikkus, aeg ja rahulolu


TIR (TIR)

Transport International par Route (TIR) on eriline tollidokument, mis tolliprotseduure hõlbustab lepinguga ühinenud riikide piiride ületamisel. Seda dokumenti nimetatakse TIR Carnetiks (TIR vihik) ja see on kasutatav kõigis Euroopa riikides. TIR leping määratleb TIR- autode ja haagiste ehituse, tolliplommidega varustatud kaubakoormate tollimisprotseduurid ja vastutusküsimused. TIR- vedude põhimõtteks on plommida koorem lähteriigis, et see võiks takistusteta ja vahepealsete kontrollimiste ning avamisteta läbida teel olevaid transiitriike sihtriigis asuva mahalaadimiskohani. Veokit vahepeal ei kontrollita, piisab sellest, et koorem on plommitud.


Toote elutsükkel (Life Cycle)

Toote elutsükli all mõeldakse üldjuhul ajavahemikku, mis algab uue toote sisenemisega turule ja lõpeb vastava toote viimaste eksemplaride realiseerimisega turul. Toote elutsükkel koosneb erinevatest faasidest ja seda iseloomustab elutsükli kõver. Teises tähenduses vaadeldakse konkreetse toote elutsüklit. Konkreetse toote elutsükkel algab selle valmimisega ja ja lõpeb toote kõrvaldamisega käibest ja materjalide utiliseerimisega


Tootja vastutus

Tootja vastutuse all mõeldakse eesmärki saavutada keskkonda arvestav tootearendus. Tootja vastutuse kaudu mõjutatakse tootjaid nii, et tooted kasutaksid vähem ressursse, oleksid hõlpsamini utiliseeritavad ja keskkonnale vähem kahjulikke aineid sisaldavad. Tootja vastutus tähendab ka seda, et tootja on kohustatud kandma hoolt toodete eest ka pärast nende kõrvaldamist kasutusest


Tootmislogistika

Tootmislogistika on logistikaharu, mis käsitleb tootmisettevõtetes toimuvaid logistilisi toiminguid ja protsesse. Tootmislogistika käsitleb kõiki neid protsesse ühe ettevõtte piires toimuvatena.Uurimisobjektideks on ettevõttesisesed majanduslikud vooluprotsessid tööstuslikus tootmises - sisseostetud materjalide ladustamine, nende ettevalmistamine kasutamiseks tootmiseks, materjalide, komponentide ja pooltoodete ettevõttesisene ümberpaigutamine ja jaotus ning valmistoodangu varu kogumine ja ladustamine.


Tower laosüsteem

Poolautomaatne kinnine laosüsteem, mis on mõeldud väikesemahuliste ja suhteliselt kergete toodete ladustamiseks. Riiulid paiknevad seadme esi- ja tagaseinas, keskel liigub hammaslatil riiulilift. Tower-süsteem sobib hästi ühitamaks ladustamist muude tegevustega, näiteks tootmisega. Puuduseks on suhteliselt kõrge hind ja piiratud tootlikkus.


Tracknet (Tracknet)

Unikaalne lennuveosaadetiste jälgimissüsteem, mis on kohaldatav On-line süsteemis vastavalt klientide individuaalsetele vajadustele. Võimaldab saada teavet saadetiste kulgemisest maailma peamistel lennuliinidel.


Treiler (Trailer)

Vedukist eraldatav poolhaagis. Treileri eeliseks on võimalus jätta see peale- või mahalaadimiseks soovitud kohta. Efektiivne võimalus vedukautode paremaks kasutamiseks, kuna vedukit ega selle juhti ei vajata laadimisaja jooksul.


Tugiratastõstuk

Tõstuk, mis on mõeldud kasutamiseks lühikestel distantsidel, kui kaupa on vaja paigutada virna või hoiukohtadele riiulikorrustel. Sobib kasutamiseks väikestes ladudes ja tootmisettevõtetes, kus sisenevad ja väljuvad kaubavood ei ole suured. Igati sobiv tõstuk kaupluste laoruumide tarvis ja kasutamiseks kõikjal kitsastes ruumitingimustes. Tugiratastõstukitega on üldjuhul võimalik paigutada kaupa kuni neljandale riiulikorrusele

   

24. märts 2018 19:19

Märksőna vői firma nimi

   OTSI