Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv

Link: www.taaratark.ee 

Mis on pakend ja pakendiseadusest tulenevad nõuded ettevõtetjatele.

See on roheline mõtteviis, mis puudutab peale tootmise ja logistilise ahela ka kõiki erasisikuid.

Pakend

Pakendi funktsioonid ja tähendus õigusloomes

Pakend kaitseb kaupa teekonnal tootjast tarbijani, aitab säilitada toote omadusi, võimaldab kaupa majanduslikult otstarbekalt vedada ja ladustada ning lihtsustab kauba käsit­semist. Pakend kaitseb kaupa ka kahjuliku keskkonnamõju eest ning mõne kauba puhul (nt kemikaalid, naftasaadused, pesuained) ka keskkonda kauba eest. Pakendile kantakse teave selles sisalduva toote koostise, säilivuse ja valmistaja kohta ning muid asjakohaseid and­meid (nt ohumärgistus ja kasutusjuhendid), mis aitavad ostjal valikuid teha ning kaupa õigesti ja ohutult käsitseda ja kasutada. Pakendil on tähtis roll ka kauba esitlemisel ja reklaamimisel.

Oluline on, et kõik osalised (nt ametkonnad, pakendiettevõtted, tarbijad) saaksid pakendi tähendusest aru ja seda nii sise­riiklikult kui rahvusvaheliselt. Kehtestatud nõudete pakendile ja pakendijäätmete käitlemisele järgimiseks on oluline teada, kas tegu on pakendiga seadusega kehtestatud mõistes, ning millised on nõuded pakendile ja pakendi­jäätmete käitlemisele.

Pakendi mõiste on sätestatud EL pakendi-direktiivis ning on üle võetud ka pakendi­seadusesse (vt pakendiseaduse § 2).

Pakendiseaduse kohaselt on pakend mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, toormest kuni valmiskaubani, hoid­miseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte­toimetamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.

Pakendiettevõtjale

Pakendiettevõtja on:

 • Isik, kes toodab ja pakendab kaupa ning müüb selle Eesti turul on pakendiettevõtja.
 • Isik, kes impordib või toob maale (ehk Eesti turule) pakendatud kaupa on pakendiettevõtja.

Pakendi taaskasutussüsteem toimib Euroopa Liidu jäätmepoliitika põhimõtteid arvestades:

 • saastaja-maksab-põhimõte – jäätmetekitaja katab jäätmekäitlusega seotud kulud;
 • tootja-vastutuse-põhimõte – ettevõtjad (toote valmistajad, maaletoojad, levitajad) peavad vastutama tootes sisalduvate ainete, koostisosade ja toote kui terviku eest kogu toote olelusringi jooksul, alates valmistamisest kuni jäätmeks muutumiseni. Tootjad katavad tootest tekkinud jäätmete käitluskulud.

Toote turule laskmine on tegevus, millega toode tehakse Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis esmakordselt kättesaadavaks kas levitamiseks või (oma tarbeks) kasutusele võtmiseks.

Tulenevalt eeltoodust on saastaja ettevõte, kes pakendab kaupu, mitte tarbija, kes kaupu ostab/tarbib. Seega on kaupu pakendav ettevõte kohustatud ka finantseerima pakenditest tekkinud jäätmete käitlemise taaskasutamise eesmärgil.

Pakendiettevõtja kohustused

 • Pakendiettevõtja, kes müüb oma kaupa lõppkasutajale või tarbijale peab neilt tasuta tagasi võtma müüdud kauba müügipakendi ja -pakendijäätmed.
 • Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma oma kauba veo- ja rühmapakendi.
 • Pakendiettevõtja, kes ise ei müü oma kaupa lõppkasutajale või tarbijale, peab tagama oma kauba müügipakendi ja -pakendijäätmete tagasivõtu lõppkasutajalt või tarbijalt.
 • Kaupade puhul, mille pakendile on kehtestatud tagatisraha, peab pakendiettevõtja tagama, et tagatisraha oleks lisatud kauba hinnale kogu müügitsükli kestel ja tagasiarvestused tehakse iga tagastamistehingu käigus.
 • Pakendiettevõtja peab tema poolt Eesti turule lastud kauba pakendi ja sellest tekkinud pakendijäätmete kogused taaskasutama selliselt, et pakendiseaduse §-s 36 sätestatud taaskasutuse sihtarvud oleksid täidetud ning kandma sellest tulenevad kulud.
 • Pakendiettevõtja peab esitama kord aastas riiklikule pakendiregistrile auditeeritud andmed tema poolt Eesti turule lastud kauba pakendite koguste ja nendest tekkinud pakendijäätmete taaskasutamise kohta.
 • Hulgi- ja/või jaemüüjatel (näiteks kauplused) on kogumise ja taaskasutamise kohustus nende pakendite osas, mida nad on kasutanud ise kaupade pakendamisel (näiteks kulinaariatoodete pakkimiseks salati- jm karbid, kaubaga kaasa antavad kile- jm kotid).
   

20. veebruar 2018 15:47

Märksőna vői firma nimi

   OTSI