Avaleht E-raamat Reklaam Kontakt

Teemad

ETTEVŐTTED
KASULIKUD LINGID
TEHNOPARGID
UUED SUUNAD
KASULIK TEADA
SEADMESOOVITUS
LOGISTIKA TERMINID
SEADUSED
LAOMAJANDUSE ABC
KOOLITUS ja SEMINAR
UUDISKIRI
Äripäev "LOGISTIKA"
LAOPINNAD (uuring)
PALGAUURING

Kas oled läbinud laojuhtimise kursuse?


Küsitluste arhiiv
www.tji.ee

CE = ohutus
CE-märgistusega tooted
CE-märgistus Euroopa Liidus
Ohutuse tagamine
Ametiasutuste järelevalve
Tooteinformatsioon
Teave CE-märgistuse kohta
CE-märgi kasutuselevõtu vajadus
Turujärelevalve
CE = ohutus
CE-märgistus on tootja või importija poolt antud garantii, et toode vastab kõikidele olulistele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. Kui tootel on CE-märgistus nõutav, siis ilma märgistuseta seda müüa ei tohi. CE-märgistus seondub ainult ohutusega, sealjuures ei kajasta märk toote kvaliteeti, töökorras olekut ega otstarbekohast kasutamist.
CE-märgistusega tooted
Tooted, mis võivad olla kasutajale ohtlikud – nagu näiteks elektrikaubad, masinad, mänguasjad ja isikukaitsevahendid – peavad olema varustatud CE-märgiga. Kui tootel puudub kohustuslik CE-märk, võib see osutada, et toode võib olla ohtlik või et tootja ei tunne tootele esitatavaid nõudeid.
CE-märgistus Euroopa Liidus
CE-märgistus on kohustuslik paljudele Euroopa Liidu (EL) piires müüdavatele toodetele olenemata sellest, kas need on toodetud ELi territooriumil või sellest väljaspool. Teiste sõnadega, CE-märki peavad kandma ka EL-välistest riikidest imporditud tooted. CE- märgistusel on võtmeroll vabakaubanduses ja nõuete harmoneerimisel ELi piires. CE-märki kandvatele toodetele on lubatud vaba ringlus ELi ühisturul.
Ohutuse tagamine
CE-märk on ainus märk, mida tootelt nõutakse, et seda saaks ELi riikides müügile lubada. Kõigis ELi maades teostavad ametiasutused müügil olevate toodete üle järelevalvet kontrollimaks, kas need vastavad kõikidele töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning kas need on kooskõlas tootja poolt antud garantiiga.
Ametiasutuste järelevalve

Ametiasutuste järelevalvet müügil olevate toodete üle nimetatakse turujärelevalveks. Eestis teostab Tarbijakaitseamet järelevalvet mänguasjade üle, Tööinspektsioon isikukaitsevahendite üle, Tehnilise Järelevalve Inspektsioon elektrikaupade, masinate, ehitustoodete, tsiviilkäibes olevate lõhkematerjalide, gaasiseadmete ja paljude teiste toodete üle. Teiste konkreetsete tootegruppide järelevalve eest vastutavateks ameti asutusteks on Sideamet, Ravimiamet, Veeteede Amet ja Tervisekaitse inspektsioon.

CE-märgistuse nõue kehtib erinevatele toodetele, kaasa arvatud elektrikaubad, mänguasjad, masinad, isikukaitsevahendid, lõbusõidulaevad ja meditsiiniseadmed. CE-märk näitab vastavust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele.

Tooteinformatsioon

Kui Teil on küsimusi konkreetse toote ohutuse või CE-märgi kohta, võtke ühendust jaemüüja või tootjaga. Nemad peavad suutma Teile kui tarbijale selgitada oma kohustusi ning teatama toote järelevalve eest vastutava ametiasutuse. Samuti võite pöörduda otse kohalike tarbijanõustajate või ülalloetletud järelevalveasutuste poole.

Teave CE-märgistuse kohta
Täiendava teabe saamiseks CE-märgistuse kohta Eestis palume võtta ühendust Tarbijakaitseameti, Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni, Tööinspektsiooni, Akrediteerimiskeskuse või Eesti Kaubandus- ja Tööstuskojaga.
CE-märgi kasutuselevõtu vajadus

Alates 1980. aastate keskpaigast on Euroopa Ühenduse tooteseadusandluse siht olnud
tagada, et koostatavad direktiivid piirneksid asjakohaste nõuete kehtestamisega, millele
ühisturule toodud tooted peavad vastama, saamaks ühenduse piires vabalt liikuda.
Nimetatud nõuded seonduvad üldjuhul töötervishoiu ja tööohutusega. Tehnilisi andmeid
reguleerivad peaasjalikult standardid.

Tootja on kohustatud tagama, et toode vastab kõikidele direktiivide nõuetele, mis puudutavad näiteks töötervishoidu, tööohutust, katsetamist ja dokumentatsiooni.
CE-märk võeti kasutusele 1990. aastate alguses võimaldamaks tootjal näidata, et toodevastab direktiivide nõuetele. CE-märk võimaldab müüa toodet vabalt ELi piires, ilma et iga liikmesriik peaks seda täiendavalt katsetama.
Teatud toodete osas, mida loetakse eriti ohtlikeks ning mis vajavad katsetamist, kohustavad direktiivid tootjat tegema koostööd ühe või mitme sõltumatu kolmanda osapoolega, keda nimetatakse teavitatud asutusteks. ELi liikmesriigid hindavad teavitatud asutuste tegevust ning volitavad neid läbi viima katsetusi, sertifi tseerimist ja kontrolli kooskõlas erinevate direktiivide nõuetega.

Turujärelevalve

Turujärelevalve süsteem käivitati selleks, et garanteerida toodete kontrollimise süsteemi usaldusväärsus ja tagada, et tooted vastaksid tegelikkuses töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ning oleks vajadusel läbinud katsetused ja muud formaalsused, mida tootja CE-märgi tootele lisamisega garanteerib.

Turujärelevalvesse on kaasatud ELi riikide ametiasutused, mis kontrollivad erineval viisil, kas müügil olevad tooted vastavad direktiivide nõuetele ja kannavad -märki.
Hetkel eksisteerib ca 20 EÜ direktiivi, mis on koostatud vastavalt 1980. aastatel kasutusele võetud mudelile, mida tuntakse ka nime all “Uus lähenemisviis”. Nimetatud direktiivide alla kuuluvad tooted peavad kandma CE-märki.

Eestis on ligi 10 riiklikku asutust, mis vastutavad toodete turujärelevalve ja nendel CE-märgistuse kontrollimise eest. Loetelu kontaktandmete ja lisainfoga leiate Internetist aadressilt www.ohutus.ee

   

20. veebruar 2018 15:49

Märksőna vői firma nimi

   OTSI